Del

I 1998 blev vedtaget en lov, hvorefter en person, der på grund af handicap har vanskeligt ved at få beskæftigelse på det almindelige arbejdsmarked, har fortrinsadgang til en ledig stilling hos en offentlig arbejdsgiver, hvis vedkommende er lige så kvalificeret som de øvrige ansøgere. Efter loven kan der tillige ydes personlig assistance under beskæftigelsen. Loven er ændret flere gange.

Beskæftigelsesministeren har fastsat nærmere regler om fortrinsadgangen, bl.a.:

Henvendelse til skolen fra jobcentret

Hvis jobcenteret skønner, at en person med handicap vil kunne bestride en ledig stilling, som jobcenteret har fået kendskab til hos en offentlig arbejdsgiver, skal jobcenteret rette henvendelse til den pågældende arbejdsgiver om ansættelse.

Pligt til at indkalde handicappet ansøger

Arbejdsgiveren er forpligtet til at indkalde denne ansøger til en personlig ansættelsessamtale, før den ledige stilling besættes.

Ansøger påberåber sig fortrinsret, også pligt til indkaldelse

Arbejdsgiveren er også forpligtet til at indkalde en ansøger til en personlig ansættelsessamtale, før den ledige stilling besættes, hvis sådan ansøger med handicap selv retter henvendelse til arbejdsgiveren om ansættelse og har gjort opmærksom på, at fortrinsadgangen ønskes anvendt (medmindre ansøgeren ikke opfylder de formelle uddannelseskrav til den ledige stilling).

Udsættelse med ansættelse

Hvis ansøgeren med handicap ikke ansættes i den ledige stilling, skal arbejdsgiveren vente med at besætte stillingen, indtil arbejdsgiveren

1) har givet jobcenteret en skriftlig redegørelse for, hvorfor ansøgeren ikke ønskes ansat og
2)  på baggrund af redegørelsen har forhandlet med jobcenteret om, hvorvidt ansøgeren alligevel vil kunne ansættes i stillingen. Jobcenteret skal udarbejde et skriftligt referat af forhandlingen.

Fortrinsrettens indhold

Ved besættelse af en ledig stilling er offentlige arbejdsgivere forpligtet til at give en person, der på grund af handicap har vanskeligt ved at få beskæftigelse på det almindelige arbejdsmarked, fortrinsadgang til den ledige stilling, hvis personen med handicap efter arbejdsgiverens vurdering er lige så kvalificeret som de øvrige ansøgere. Vore medlemsskoler er i denne forbindelse "offentlige" arbejdsgivere.

Fortrinsretten gælder dog ikke, hvis der til det pågældende arbejde antages en person, der allerede er ansat i virksomheden eller institutionen.

Afslag til handicappet ansøger

Afslag på ansættelse skal opfylde forvaltningslovens regler, bl.a. kapitel 6 om begrundelse (skriftligt afslag, henvisning til retsregler for afgørelsen, hovedsynspunkter ved et eventuelt skøn og (hvis nødvendigt) en redegørelse for de faktiske omstændigheder af væsentlig betydning. (Søg gerne vejledning i Danske Erhvervsskoler - Bestyrelsernes sekretariat).

Regler:

07 07 2009 Beskæftigelsesministeriets lovbekendelse nr. 727 om kompensation til handicappede i erhverv.

08 07 2009 Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 730 om kompensation til handicappede i erhverv.

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K