Del

Skolerne skal oprette en personalesag for hver enkelt ansat.

I sagen skal, foruden stillingsopslaget, stillingsansøgningen og kopi af ansættelsesbrevet, indgå fornøden dokumentation for den pågældendes uddannelse, herunder eventuelt eksamensbevis, evt. tidligere beskæftigelse, fastsættelse af pågældendes lønanciennitet, beskæftigelsesgrad, eventuel orlov og øvrige relevante oplysninger.

Undervisningsministeriet og Rigsrevisionen kan til enhver tid kræve den enkelte personalesag indsendt til gennemsyn, ligesom skolens egen revisor skal have mulighed for at se dokumentation i personalesagerne.

En lov om behandling af personoplysninger giver skolerne nogle pligter vedrørende oplysning til de enkelte ansatte om, at visse oplysninger er modtaget/behandles og den enkelte ansatte ret til indsigt i disse oplysninger. Loven giver ikke en medarbejder krav på at se hele indholdet af sin personalesag; men den ansatte har ret til at se en række personoplysninger, som skolen har registreret samt kræve eventuelle fejl rettet.

Loven regulerer også betingelser for og måden hvorpå personoplysninger kan videregives til andre. Loven vedrører i øvrigt både ansatte og elever.  

Datatilsynet, som administrerer loven, har oplyst, at behandling, herunder videresendelse af oplysninger i form af privatadresser, -telefonnumre og billeder af ansatte kræver disses accept; med mindre der foreligger særlige arbejdsmæssige behov for pågældende behandling.

Nærmere oplysninger om loven, der er ganske omfattende kan gives af Danske Erhvervsskoler - Bestyrelsernes juridiske konsulent.

Regler:

14 07 1992 Undervisningsministeriets skrivelse (I 458) om ansættelsesvilkår for undervisere, der fastansættes i henhold til den akademiske fællesoverenskomst.

14 08 1992 Undervisningsministeriets skrivelse (I 459) om decentralisering af opgaven med at fastsætte lønanciennitet.   

31 05 2000 Justitsministeriets lov nr. 429 om behandling af personoplysninger med senere ændringer (Persondataloven).

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K