Del

 

I institutionslovens § 24 er det bestemt, at Undervisningsministeren ved ydelse af tilskud til institutionerne kan stille vilkår, der fremmer formålet i lov om aktiv socialpolitik og lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik (sociale klausuler). Ministeren kan fastsætte nærmere regler herom.


Undervisningsministeriet har fulgt op med en bekendtgørelse, hvorefter det er en tilskudsbetingelse for medlemsskolerne, at institutionen udarbejder en handlingsplan, der beskriver:

  1. hvorledes institutionen vil fremme formålet i lov om aktiv socialpolitik og lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik, jf. bekendtgørelsens § 2, stk. 1 (angivet nedenfor) og 
  2. hvilke foranstaltninger institutionen vil iværksætte, for at 3,5 pct. af årsværkene, svarende til en fuldtidsansat på 37 timer om ugen, er ansat på særlige vilkår, jf. § 2, stk. 1.

§ 2 lyder således:
Stk 1.  I forbindelse med den årlige regnskabsaflæggelse afgiver institutionen en redegørelse for, hvor mange ansatte institutionen har på følgende vilkår:
Job på særlige vilkår, jf. cirkulære om job på særlige vilkår (Socialt kapitel).
Fleksjob.
Skånejob med løntilskud.
Revalidering.
Delvist uarbejdsdygtige, jf. lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel.
Jobtræning for dagpengemodtagere.
Individuel jobtræning for dagpengemodtagere.
Jobtræning for kontanthjælpsmodtagere.
Individuel jobtræning for kontanthjælpsmodtagere.

Stk. 2. I forbindelse med den årlige regnskabsaflæggelse skal institutionen angive ansættelsesperioden for det antal personer, der er omfattet af stk. 1.

Skolens revisor påser, at reglerne overholdes.

Regler:

04 12 2006 Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1274 om sociale klausuler som betingelse for modtagelse af statstilskud på selvejende uddannelsesinstitutioner med senere ændringer.

 

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K