Del

De tjenestemandslignende ansatte på erhvervsskolerne anvender Finansministeriets lønrammer og lønskalaer, som aftales med centralorganisationerne. Der er knyttet tillæg til lønskalaernes trin, særligt i den øverste del.

Endvidere er der indgået aftaler om tillæg af varierende størrelse til visse lederstillinger ved skolerne med udgangs¬punkt i skolernes størrelse (elevtimetal).

Der foretages endelig ved overenskomstforhandlingerne reservation af lønmidler til gruppevise eller individuelle omklassificeringer. Disse opgaver styres for skolerne af Undervisningsministeriet.

Lønnen reguleres med mellemrum. Ved cirkulære om justering af tjenestemandslønninger er der fra 1. april 1999 indført hjemmel til at aftale resultatløn på gamle lønsystemer.

Til Undervisningsministeriet er i øvrigt knyttet lønkonsulenter. Det er skolefolk, som lægger en del af deres arbejdskraft i ministeriets regie. Konsulenterne informerer skolerne og kan kontaktes om lønspørgsmål.

Nye lønformer 

Der er i forbindelse med Overenskomst 1997 indgået aftale om nye lønsystemer mellem Finans-ministeriet og CFU (Centralorganisationernes ForhandlingsUdvalg).

Der er indgået en rammeaftale, inden for hvilken organisationsaftaler med ny løn kan aftales.  

Aftalen hjemler basisløn, som suppleres med centralt fastsatte/aftalte tillæg og som kan suppleres med lokalt aftalte tillæg i form af kvalifikationsløn og funktionsløn. Der kan tillige indgås aftaler om resultatløn, som udløses, hvis forud fastsatte produktionsmål nås.

Skolerne bør være opmærksomme på, at der er tilknyttet særlige regler om forhandlinger til de nye lønsystemer.

Undervisningsministeriet har i skrivelse af 4. december 1997 givet vejledning om de nye lønformer.

Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler

Der er den 7. juli 2000 indgået aftale om et nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler. Aftalen har virkning fra 1. august 2000. Den 3. marts 2004 er aftalen fornyet.

Alle nuværende ledere bevarer deres varige og midlertidige tillæg. Engangsvederlag (resultatløn samt godtgørelse af merarbejde og særlig indsats) kan fastsættes af bestyrelsen/ledelsen efter retningslinier i Undervisningsministeriets breve af 9. juni 2000 og senere.

Ved nyansættelser opretholdes nuværende klassificeringsbestemmelser og aftaler angående henføring til lønrammer; men eksisterende aftaler om tillæg erstattes af den nye aftales bestemmelser.

For direktører/forstandere aftales fortsat centralt (ministerieniveau) klassificering af stillinger og tillæg fra cheflønspuljen.

Forhandling af tillæg til en forstander/direktør kan ikke påbegyndes, før skolens bestyrelse af Undervisningsministeriet er bemyndiget til at aftale tillæg inden for en nærmere angivet beløbsramme. Resultatet af forhandlingen skal sendes til Undervisningsministeriet til orientering. Hvis den ansatte har valgt selv at føre forhandlingen, skal bestyrelsen sikre sig, at resultatet sendes til den forhandlingsberettigede organisation, og resultatet er først gældende, såfremt organisationen ikke inden 7 dage har rejst krav om forhandling.

For andre ledere end direktører/forstandere kan der fra 1. august 2000 aftales tillæg til rekrutterings- og fastholdelsesformål, individuelle lønforbedringer og gives honorering af særlig indsats mv. Sidstnævnte sker ved engangsvederlag (som nævnt ovenfor) og de øvrige tillæg aftales som varige eller midlertidige tillæg. Disse tillæg er fremover ikke omfattet af chef- eller lokallønspuljer.

Det er ledelsen og den ansatte, som forhandler tillæg. Den ansatte kan vælge at lade sig bistå af sin forhandlingsberettigede organisation under forhandlingen eller lade CO 10 eller den organisation, til hvem centralorganisationen måtte have delegeret aftaleretten, føre forhandlingen.

For uddannelsesledere føres forhandlingen af den forhandlingsberettigede organisation eller hvem der bliver bemyndiget heraf.

Uanset hvorledes forhandlingerne (for andre ledere end direktør/forstander) er ført, skal resultatet for varige og midlertidige tillæg (men ikke engangsvederlag) sendes til den forhandlingsberettigede organisation til godkendelse og underskrift. Organisationen har 10 arbejdsdage (der bortses fra perioden 1. – 15. juli) til eventuelt at kræve forhandling. Resultatet er imidlertid gældende, såfremt organisationen ikke inden fristens udløb har fremsat krav om forhandling. Fristen kan ved aftale forlænges.

Til stillingen som uddannelsesleder er ikke længere knyttet det i 1995 forhandlede tillæg; men der kan forhandles varige og midlertidige tillæg (uden for pulje) mellem ledelsen og en forhandlingsleder, der er udpeget af den forhandlingsberettigede organisation.


Det kan aftales, at varige og midlertidige tillæg er pensionsgivende.


Regler:

03 03 2004  Finansministeriets cirkulære (16-04) om Lønsystem for ledere ved erhvervsskoler.

10 07 2000  Undervisningsministeriets brev med aftale af 7. juli 2000 om aflønning af ledere ved erhvervsskoler og konsekvenser heraf for resultatløn.

14 06 1995  Finansministeriets cirkulære (35/95) om klassificering af nyoprettede lederstillinger ved erhvervsskolerne.

 

06 04 2009  Finansministeriets cirkulære (28-09 om aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte inden for Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds forhandlingsområde (TAT).

18 06 2010  Undervisningsministeriets bemyndigelsesbrev vedr. resultatlønkontrakter.

 
24 09 2008  Finansministeriets cirkulære (55-08) om nyt lønsystem for visse tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under OAO-S´s forhandlingsområde (ministerialbetjente, pedeller m.fl.).
 
17 03 2000  Undervisningsministeriets skrivelse med delegering af kompetence vedrørende aftale af 13 oktober 1999 om justering af tjenestemandslønninger.

24 03 2006  Finansministeriets cirkulære (19-06) om natpenge mv.

22 09 2000  Undervisningsministeriets skrivelse om Finansministeriets skrivelse af 4. juli 2000 om løn- og pensionsforskrivning.

21 01 2009  Finansministeriets cirkulære (1-09) om rammeaftale om nye lønsystemer.

23 04 2002  Undervisningsministeriets brev om bagudlønning af tjenestemandslignende ansatte på erhvervsskoleområdet.  

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K