Del

Nyt lønsystem

 

Fra den 1. januar 2000 skal nyansættelser ske efter nyt lønsystem. Dette indeholder basisløn, der indeholder 8 trin. Indplaceringen afhænger af ancienniteten. Basislønnen suppleres med centralt fastsatte/aftalte tillæg og kan suppleres med lokalt aftalte tillæg i form af kvalifikationsløn og funktionsløn. Der kan tillige indgås aftaler om resultatløn, som udløses, hvis forud fastsatte produktionsmål nås.

Der er aftalt vilkår for indplacering i trin i basisforløb samt mulighed for forhøjelse af lønanciennitet for nyansatte lærere på grundlag af tidligere arbejdsmæssige erfaringer og kvalifikationer mv.

Som et bilag til lønaftalen findes en beskrivelse af forhandlingssystemet.

Gammelt lønsystem

De lærere, der var ansat før 1. januar 2000 kunne forblive på det hidtidige lønsystem eller de kunne vælge at overgå til det det nye lønsystem.

Der kan fortsat aftales lokalløn for lærere efter gammel ordning inden for skolens lokallønspulje. Men der kan kun aftales engangsvederlag.


Fælles bestemmelser

Det særlige for lærerne er, at der ved aftaler kan være knyttet forskellige tillæg til deres løn i forbindelse med de særlige arbejdsfunktioner, de måtte have. Se kapitel 4.2 herom.

Endvidere findes der særlige tillæg, som er knyttet til basisløntrinene eller skalatrinene eller er knyttet til særlige uddannelser.

Ulempeydelser

Fra 1. august 2000 gælder den nye arbejdstidsaftales regler om ulempeydelser.

Herefter er skemalagt undervisning og anden pålagt og kontrollabel tjeneste omfattet af de til enhver tid gældende regler for tjenestemænd om natpenge (nattillæg) og om godtgørelse for tjeneste på lørdage, søn- og helligdage, mandag indtil kl. 6.00, grundlovsdag og juleaftensdag (”Natpenge mv.-aftalens §§ henholdsvis 1 og 2 – se under ”regler” i kapitel 5.1).

Regler:

25 04 1991  Aftale mellem Finansministeriet og CO II om beskæftigelse som fagkonsulent ved erhvervsskoler.

11 09 1992  Undervisningsministeriets skrivelse om vederlæggelse af opgave  og eksamenskommissionsarbejde.

17 03 2000  Undervisningsministeriets skrivelse med delegering af kompetence vedrørende aftale af 27. november 1999 om nyt lønsystem for lærere og om tillæg i tilknytning til aftale om maksimering af undervisningsomfanget (ny arbejdstidsaftale).

11 04 2000  Undervisningsministeriets skrivelse om tillægsforhøjelser og pensionsforbedringer (AC-området).

13 08 2008  Finansministeriets cirkulære (40-08) om aftale om løn for lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved institutioner for erhvervsrettet uddannelser.

25 06 2008  Finansministeriets cirkulære (17-08) om tillæg til tjenestemandslignende ansatte under ACs forhandlingsområde ved erhvervsskoler. 

 

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K