Del

Lønsystemet for overenskomstansatte er som hovedregel en del af de overenskomster, der indgås mellem Finansministeriet og organisationerne.

I noget omfang har systemet udgangspunkt i tjenestemændenes lønsystem.

Som noget særligt for personale, ansat efter fællesoverenskomster (AC-overenskomsten, STK- og CO II fællesoverenskomsterne) må der foretages undersøgelse både af selve fællesoverenskomsten samt de tilknyttede protokollater eller organisationsaftaler. Disse indeholder specielle regler for de enkelte institutionsområder/faggrupper.

Nye permanente lønsystemer

Der er i forbindelse med Overenskomst 1997 indgået 2 væsentlige aftaler om nye lønsystemer mellem  Finansministeriet og henholdsvis AC og CFU (Centralorganisationernes ForhandlingsUdvalg).

Med AC er der aftalt et permanent nyt lønsystem for overenskomstansatte, som gælder alle nyansatte pr. 1. januar 1998 eller senere. Endvidere kan enkeltpersoner, som var ansat den 1. januar 1998 vælge at overgå til det nye lønsystem og vil da blive omfattet af særlige overgangsordninger.

For ansatte, der forbliver på gammel AC-lønordning, skete pr. 1. april 2003 den ændring, at lokallønnen er ophævet. Det betyder i praksis, at de engangstillæg, som også tidligere kunne aftales, nu ikke længere er begrænset af skolen lokallønspulje.

For Edb-medarbejdere (HK, beskæftigede ved arbejde, der fordrer uddannelse som edb-assistent eller tilsvarende eller højere edb-uddannelse) er der indgået aftale mellem HK/STAT-SAM-DATA og Finansministeriet om indførelse af et permanent nyt lønsystem. Aftalen omfatter alle nuværende og kommende ansatte.


Den 1. april 2003 overgik kontorfunktionærerne (HK-Stat) og specialarbejderne (SID) til et nyt permanent lønsystem. Der foretages også overgang for allerede ansatte.

For andre grupper af ansatte vinder Ny Løn også frem. Det må undersøges i hvert enkelt tilfælde, om allerede ansatte forbliver på gammel løn eller overgår til Ny Løn.

Ledere ved AMU-Centre

Ledere ved de medlemsskoler, der er AMU-Centre samt de ledere med rod herfra, som ved fusion overgår til ansættelse på institutioner for erhvervsrettet uddannelse uden ændring af stillingsforhold, er alle ansat på overenskomst. Der er tale om flere forskellige overenskomster og forholdene er i øvrigt nærmere beskrevet i Undervisningsministeriets vejledninger og skrivelser.

Der henvises til kapitel 4.3 for beskrivelse af aftaleforholdene.

For alle organisationsaftaler/overenskomster for disse ansatte gælder, at der foretages nyansættelse efter ny løn.

Dog aftales lønnen for forstanderen individuelt mellem Undervisningsministeriet og den enkelte forstander efter høring af centrets styrelse. Undervisningsministeriet kan efter drøftelse med den enkelte forstander og høring af centrets styrelse fastsætte engangsvederlag f. eks som resultatløn, honorering af særlig indsats eller honorering af merarbejde.

For nogle af stillingerne er der aftalt overgangsordninger for allerede ansatte, hvorved disse kan opretholde tidligere lønsystemer, også ved umiddelbar overgang til ny stilling inden for aftalens dækningsområde.

 

 

Forhandlinger

Skolerne bør være opmærksomme på, at der er tilknyttet særlige regler om forhandlinger til de nye lønsystemer. For AC-overenskomsten findes de i bilag D. Det er vigtigt, at skolerne kan dokumentere de forhandlinger, som finder sted (tid-sted-deltagere-krav-begrundelser-resultater (evt. uenighed)-underskrifter).

Undervisningsministeriet har i skrivelse af 4. december 1997 givet vejledning om de nye lønformer.


Regler:

21 01 2009  Finansministeriets cirkulære (1-09) om rammeaftale om nye lønsystemer.

04 12 1997  Undervisningsministeriets skrivelse med vejledning om de nye lønformer.

01 10 2008  Finansministeriets cirkulære (61-08) om overenskomst for akademikere i staten.

14 10 2008  Finansministeriets cirkulære (65-08) om organisationsaftale for kontorfunktionærer, laboranter og IT-medarbejdere (HK).

26 06 2009  Finansministeriets cirkulære (42-09) om organisationsaftale om stillinger som rektor ved erhvervsakademier.

14 06 2011  Finansministeriets cirkulære (26-11) om organisationsaftale for forstandere ved AMU-centrene.

22 06 2011  Finansministeriets cirkulære (31-11) om organisationsaftale for afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene.

28 01 2008  Finansministeriets cirkulære (2-08) om Ledere under COII´s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner (marketings- og salgschefer, udviklingschefer, udviklings- og salgschefer og uddannelseschefer ved AMU-centrene).

04 05 2011  Finansministeriets cirkulære (14-11) om organisationsaftale for håndværkere i staten.

21 09 2011  Finansministeriets cirkulære (46-11) om organisationsaftale for rengøringsassistenter og specialarbejdere m.fl. i staten.

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K