Del

De lønforhold, som gælder overenskomstansatte, og som er beskrevet under kapitel 5.3 gælder tillige for de overenskomstansatte lærere generelt.

Specielt kan det oplyses, at for ansatte, der forbliver på gammel AC-lønordning, skete pr. 1. april 2003 den ændring, at lokallønnen er ophævet. Det betyder i praksis, at de engangstillæg, som også tidligere kunne aftales, nu ikke længere er begrænset af skolens lokallønspulje.

Lærere ved arbejdsmarkedsuddannelserne mv.

Lærere ved de medlemsskoler, der ansættes med henblik på fortrinsvis at varetage undervisning ved eller i tilknytning til arbejdsmarkedsuddannelserne ansættes på overenskomst. Der henvises til kapitel 4.4 for beskrivelse af aftaleforholdene.

For lærerne gælder, at der foretages nyansættelse efter ny løn. Der findes regler om basisløn, kvalifikations- og funktionstillæg samt resultatløn.

Desuden er der indgået centrale aftaler om undervisningstillæg, undervisning på faglærerkurser, pædagogisk praktikantvejledning, mørkekørsel, udvikling og revision af uddannelsesplaner og særlig tillæg til faglærere, der pr. 30. september 2000 var ansat i henhold til organisationsaftale af 10. juni 1998.

Pr. 1. oktober 2006 er indført et lønsystem, som på mange punkter er identisk med de tjenestemandslignende ansatte læreres. Der er fastsat særlige overgangsregler i den forbindelse.

Regler:

 

06 12 1993 Undervisningsministeriets cirkulæreskrivelse (I-467) om forskellige tillæg, bl. a. tillæg til overenskomstansatte akademikere og mikslærerformulering.

11 09 1992 Skrivelse fra Undervisningsministeriet, Lønafdelingen om vederlæggelse af opgave- og eksamenskommissionsarbejde.

01 10 2008 Finansministeriets cirkulære (61-08) om overenskomst for akademikere i staten.

11 04 2000 Aftale mellem Finansministeriet og AC om tillægsforhøjelser og pensionsfor-   bedringer på erhvervsskolerne.

21 01 2009 Finansministeriets cirkulære (2-09) om organisationsaftale for lærere ved arbejdsmarkedsuddannelserne mv.

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K