Del

Lokalløn omfatter ansatte i lønrammerne 1 - 34 og tilsvarende lønniveau på overenskomstområdet. Den omfatter dog ikke ledere, der er ansat efter klassificeringsaftalen af 14. juni 1995. Den omfatter heller  ikke medarbejdere på nyt lønsystem.

Cheflønspuljen er fra den 1. august 2000 for erhvervsskolerne kun relevant for forstanderen/ direktøren, da andre ledere da overgik til ”ny løn”. Se under kapitel 5.1: Nyt lønsystem for ledere.
 

Lokalløn

Institutioner som har ansatte, der er omfattet af gammel løn, kan søge om lokallønsmidler. Der kan dog kun ansøges om lokallønsmidler til ansatte, der ingen mulighed har for at overgå til nyt lønsystem.

Puljen til lokalløn kan bruges til tillæg (og pensionsbidrag heraf), omklassificeringer mv. Puljen udgør rammen for, hvad der kan ydes til gruppen på lokalløn.

Ansatte, der har muligheden for at overgå til nyt lønsystem, men har valgt at forblive på gammel løn, kan der ikke ansøges om lokallønsmidler til. For disse ansatte kan der lokalt aftales engangsvederlag uden belastning af lokallønspuljen, jf. de generelle bemærkninger i Finansministeriets cirkulære om aftale om lokalløn. 

Kun  meget få personalegrupper er herefter omfattet af lokallønsordningen.

 

Hvordan søger man om lokallønsmidler?

Undervisningsministeriet udsender i efteråret et elektronisk brev samt ansøgningsskema.

Den lokale forhandlingsproces

Lokallønspuljen er baseret på et frivillighedsprincip, og de udmeldte lokallønspuljer udgør sammen med uforbrugte og genanvendelige lokallønsmidler et maksimum for, hvor meget der i alt kan indgås aftale om.

På den enkelte institution skal tildeling af tillæg fra lokallønspuljen ske efter forhandling mellem ledelse og tillidsrepræsentant. Såfremt en af parterne fremsætter forslag om anvendelse af lokalløn, skal der optages forhandling mellem parterne om forslaget.

Det forudsættes, at der udvises såvel positiv som reel forhandlingsvilje fra begge parters side, men der er dog ingen forpligtelse til at indgå aftale om forslaget.

Regler:

02 09 2009  Finansministeriets cirkulære (55-09) om lokalløn.

03 03 2004 Finansministeriets cirkulære (16-04) om Lønsystem for ledere ved erhvervsskoler.

 

    03 2000  Finansministeriets tekniske vejledning om lokalløn og chefløn.

 

 

Chefløn

 

Fra den 1. august 2000 omfatter cheflønspuljen for erhvervsskolerne kun den øverste leder. De øvrige ledere er blevet omfattet af ny løn.

Det er Undervisningsministeriet, som administrerer puljen; men det er lederen og bestyrelsen, som indgår aftale om tillæg fra puljen (lederen kan dog vælge at lade organisationen forhandle for sig).

Dette indebærer, at Undervisningsministeriet giver en ramme, som parterne kan forhandle indenfor. Resultatet af forhandlingen skal sendes til Undervisningsministeriet til orientering.

Hvis lederen selv har ført forhandlingen, skal bestyrelsen sikre sig, at resultatet sendes til den forhandlingsberettigede organisation. Denne har 7 dage til at kræve resultatet genforhandlet.


Regler:

03 03 2004  Finansministeriets cirkulære (16-04) om Lønsystem for ledere ved erhvervsskoler.

10 07 2000  Undervisningsministeriets skrivelse om ny aftale om aflønning af ledere ved erhvervsskoler og konsekvenser heraf for resultatløn.

01 03 2010  Finansministeriets cirkulære (9-10) om Chefløn.

08 11 2004 Undervisningsministeriets brev med delegering af aftale- og forhandlingsret til Erhvervsskolelederne i Danmark ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse. 

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K