Del

Erhvervsskolernes Bestyrelsesforening har på grundlag af en forespørgsel fra en skole om lønaftaler udformet eksempler på, hvordan der kan udformes lønaftaler.

Typisk forhandles kvalifikationstillæg som varige tillæg, funktionstillæg som midlertidige tillæg, mens de resterende forhandles som engangstillæg – men der er undtagelser. Søg evt. vejledning herom.


Hvor tillæggene kan have anden form end den typiske, kan skolen vælge at kombinere bestemmelser fra de enkelte skabeloner. De anførte eksempler skal i øvrigt altid tilrettes efter særlige forhold.

Det bemærkes, at resultatløn adskiller sig fra merarbejdstillæg/tillæg for særlig indsats, da den første vedrører en fremtidig indsats, hvor tillæggets størrelse er ukendt, mens sidstnævnte kan gives for en præsteret indsats og dermed aftales præcist.

For visse ansatte gælder regler om overarbejde i stedet for merarbejde.    

Eksempel på Aftale om funktionstillæg

For [stillingsbetegnelse] [Fornavn] [Efternavn] [ Cpr. nummer] er der indgået aftale om et funktionstillæg på kroner xx.xxx,xx årligt. Beløbet er angivet i niveau [----].
Tillægget er pensionsgivende med de for ansættelsesforholdet gældende procentsatser.
Tillægget ydes for: [Beskrivelse af hvad tillægget gives for].
Tillægget er aftalt som et midlertidigt tillæg med virkning

  • fra [dato] og indtil udgangen af den måned, hvori funktionen ophører. Meddelelse om ophør af funktion skal ske med mindst 1 måneds varsel.  eller
  • fra [dato] indtil [dato]

Udbetalingen vil ske med en forholdsmæssig del månedsvis i aftaleperioden.

Tillægget kan opsiges til genforhandling med 1 måneds varsel, hvis der fastsættes vilkår, som har indflydelse på funktionens varetagelse eller der aftales/fastsættes/opstår forhold, som ændrer på forudsætningerne for tillæggets størrelse.


Datering
Skolens underskrift  Tillidsrepræsentants underskrift

Eksempel på Aftale om kvalifikationstillæg

For [stillingsbetegnelse] [Fornavn] [Efternavn] [Cpr. nummer] er der indgået aftale om kvalifikationstillæg på kroner xx.xxx,xx årligt. Beløbet er angivet i niveau [----].

Tillægget er pensionsgivende med de for ansættelsesforholdet gældende procentsatser.

Tillægget ydes for: [Beskrivelse af hvad tillægget gives for].

Tillægget er aftalt som et varigt tillæg med virkning fra [dato].

Udbetalingen vil ske med 1/12 for hver fulde kalendermåned.


Tillægget kan opsiges til genforhandling med 3 måneders varsel, hvis der aftales/fastsættes/opstår forhold, som har indflydelse på behovet for pågældende kvalifikationer ved arbejdets udførelse eller der aftales/fastsættes/opstår forhold, som ændrer på forudsætningerne for tillæggets størrelse.


Datering
Skolens underskrift  Tillidsrepræsentants underskrift

Eksempel på Aftale om resultatlønstillæg

For [stillingsbetegnelse] [Fornavn] [Efternavn] [Cpr. nummer] er der indgået aftale om resultatlønstillæg på kroner indtil xx.xxx,xx. Beløbet er angivet i niveau [----].

Tillægget er ikke pensionsgivende.

Tillægget ydes for: [Beskrivelse af hvilket resultat, der skal præsteres og hvorledes det skal vurderes].

Tillægget er aftalt som et engangsvederlag, som udbetales ved førstkommende lønanvisning efter at resultatet er opnået/resultatperioden er udløbet og efter at resultatet er accepteret/vurderet af skolen og dens aftalepart.


Datering
Skolens underskrift  Tillidsrepræsentants underskrift

Eksempel på Aftale om merarbejdstillæg/tillæg for særlig indsats

For [stillingsbetegnelse] [Fornavn] [Efternavn] [Cpr. nummer] er der aftalt et merarbejdstillæg/tillæg for særlig indsats [ikke gældende udelades] på kroner xx.xxx,xx. Beløbet er angivet i niveau [----].


Tillægget er ikke pensionsgivende.

Tillægget ydes for: [Beskrivelse af hvilket merarbejde, der er udført/skal udføres  eller den særlige indsats, der er præsteret/skal præsteres].


Tillægget er aftalt som et engangsvederlag, som udbetales ved førstkommende lønanvisning efter at merarbejdet er udført eller den særlige indsats er præsteret.


Datering
Skolens underskrift  Tillidsrepræsentants underskrift


NB: Gælder ikke alle ansatte. Visse grupper har regler om overarbejde.

 

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K