Del

Skolen skal have en politik med principper for arbejdets tilrettelæggelse.  

Efter aftalens § 3 fastsætter skolens ledelse efter drøftelse med lærerne og tillidsrepræsentanterne principper for arbejdstilrettelæggelsen.

Vedrørende den konkrete arbejdstilrettelæggelse gælder (hvis andet ikke er aftalt lokalt):

Læreren skal så tidligt som muligt og med mindst 4 ugers varsel være orienteret om mødetiden.

Orientering om ændringer i mødetiden skal angives så tidligt som muligt og med mindst 4 dages varsel.  

Hvis orienteringen i pkt. 2 ikke kan overholdes, ydes godtgørelse på 10 kr. (reguleret) for hver halve omlagte time. Dette er tolket som pålagt ændring af mødetidens begyndelses og/eller sluttidspunkt, d.v.s. udvidet mødetid i forhold til den i forvejen fastsatte mødetid.

Afkortning eller tilfældig forlængelse af mødetiden, f. eks. hvor et møde med en anden lærer trækker ud, anses ikke som omlagt mødetid.

 

Regler:

   11 1999  Undervisningsministeriets vejledning om principper for arbejdstilrettelæggelse og tildeling af tid til forberedelse ved erhvervsskoler. 

 

Principper for tildeling af tid til forberedelse af undervisning mv.

Aftalen forudsætter tillige, at der mellem ledelsen og lærernes tillidsrepræsentanter er aftalt principper for tildeling af tid til forberedelse af undervisning, opgaveudarbejdelse, efterbehandling og bedømmelse mv., forberedelsestid ved aflyst undervisning samt for omfanget af tilstedeværelse i forberedelsestiden.  

Det er ledelsen som på grundlag af principperne foretager arbejdstilrettelæggelsen og den konkrete tildeling af tid til lærerne for de tildelte opgaver. Pr. 60 minutters undervisning gives forberedelsestid inden for en ramme af 13 til 126 minutter. 

Der er indført mulighed for efterprøvelse af de nævnte principper ved særlige procedurer, der er fastsat i et protokollat til aftalen.

Kan der ikke opnås enighed om principper for tildeling af forberedelsestid mv. jf. § 4, stk. 1, kan sagen af en af parterne forelægges skolens bestyrelse. Behandlingen af sagen skal være afsluttet inden 3 uger.

Finansministeriet og vedkommende centralorganisation kan blive næste instans i forhandlingerne.

Er der herefter fortsat uenighed kan en voldgiftssag komme på tale. Voldgiftsnævnet kan kun træffe afgørelse for den normperiode, tvisten vedrører (tilsvarende må nok også gælde de underliggende instanser).

Undervisningsministeriet har udsendt vejledninger om disse forhold.

 

Regler:

   11 1999  Undervisningsministeriets vejledning om principper for arbejdstilrettelæggelse og tildeling af tid til forberedelse ved erhvervsskoler. 

 

 

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K