Del

Tjenestefrihed eller orlov bruges ofte i flæng. Den kan defineres som fravær fra arbejdet i en tidsbegrænset periode med ret til efter periodens udløb at genindtræde i samme eller anden passende stilling på skolen.

Den ansatte er dog under fraværet i ansættelsesretlig henseende stillet, som hvis pågældende var i tjeneste. Det vil f. eks. sige, at pågældende kan afskediges af saglige årsager.

Der er i forskellige regelsæt givet ret til tjenestefrihed, hvis bestemte forhold foreligger. Bortset fra disse tilfælde foreligger der ikke nogen generel ret til tjenestefrihed for den ansatte.

Vilkårene for tjenestefrihed strækker sig fra ydelse af tjenestefrihed uden løn og uden medregning af perioden i lønancienniteten til ydelse af tjenestefrihed med fuld løn og medregning i lønancienniteten og i pensionsancienniteten. Inden for disse grænser findes forskellige kombinationsmuligheder.

Formålet med tjenestefriheden kan være af meget varierende karakter. Som eksempel kan nævnes midlertidig ansættelse i anden stilling, varetagelse af tillidshverv, studieophold eller helt private årsager.

Hver enkelt orlovsansøgning skal behandles særskilt. Det er ikke tilladt at afgøre sagerne ud fra f. eks. den indstilling, at man principielt ikke giver orlov ved skolen, men der kan foreligge omstændigheder, som gør, at der ofte må gives afslag på orlov. Nægtelse af orlov kræver, at der foreligger en saglig begrundelse for at nægte den konkrete orlovsansøgning.

Skolen kan lade den omstændighed indgå, at det er vanskeligt at få erstatningspersonale. Her vil selve den omstændighed, at skolen må have en ledig plads på det tidspunkt, hvor den ansatte vender hjem, ikke være afgørende. For dette er en konsekvens af orlov generelt.

Den ansattes forhold må spille ind ved afgørelsen. Er pågældende svær at erstatte f. eks. på grund af særlige kvalifikationer, vil orlov lettere kunne nægtes frem for tilfælde, hvor det er mere almene kvalifikationer, som kræves i den pågældende stilling.

Når skolen har givet tjenestefrihed, har den samtidig sikret den pågældende ansatte, at der er en ledig stilling, som han kan genindtræde i, -  med mindre stillingen nedlægges af saglige grunde, som ikke har forbindelse med meddelelsen af tjenestefrihed.

Den ansatte må finde sig i de ændringer i stillingen, der sker under fraværet. Stillingen skal dog stadig være passende for ham. Det kan blive nødvendigt at korrespondere med den ansatte herom.

I dette kapitel behandles reglerne om tjenestefrihed i almindelighed for de enkelte personalegrupper. Der er i slutningen medtaget de nye regler om orlov til uddannelse og pasning af egne børn op til 9 år.

Tjenestefrihed ved særlige begivenheder, "lejlighedsfrihed" omtales i kapitel 7.1 og i kapitel 7.2 behandles reglerne om borgerligt ombud o. lign. samt organisationsarbejde.

Der henvises i øvrigt til Finansministeriets Personaleadministrative Vejledning, kapitel 28.

 

Regler:

01 12 2003 Finansministeriets cirkulære (80-03) om beregning af løn under betalt fravær.

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K