Del

 

Tjenestefrihed ved særlige begivenheder

Der findes ikke et fælles regelsæt vedrørende tjenestefrihed ved særlige begivenheder gældende for alle statens ansatte, men inden for de enkelte styrelser er som regel udarbejdet retningslinier. 

Som vejledende retningslinier for skolerne kan følgende foreslås: 

Der kan efter ansøgning tildeles tjenestefrihed uden løntab under særlige forhold efter følgende retningslinier: 

  1. Ved dødsfald eller begravelse i den nærmeste familie, hvorved forstås forældre, stedforældre, søskende, bedsteforældre, svigerforældre, svigerbørn, ægtefælle eller barn.
  2. Ved eget, forældres eller svigerforældres sølv-, guld- eller diamantbryllup.
  3. Ved eget, børns eller søskendes bryllup.

 

I de under 2 - 3 nævnte tilfælde gives normalt 1 dags tjenestefrihed uden løntab i tilfælde, der ikke medfører rejse. 

I tilfælde, der medfører rejse, kan gives 2 dages tjenestefrihed uden løntab. 

Ved ansøgning om tjenestefrihed først i anledning af dødsfald, derefter til påfølgende begravelse, jfr. punkt 1, kan der gives frihed en dag i hvert øjemed, henholdsvis 2 dage i forbindelse med rejse. 

Formålet med bestemmelserne er at sikre den til deltagelse nødvendige frihed, og der bør ved skønnet over frihedens længde tages hensyn hertil samt til de aktuelle forhold med hensyn til den tjeneste, der normalt skulle udføres og den tid, der faktisk skal bruges til rejsen. 

Såfremt den nødvendige frihed kan opnås gennem tjenestebytning, bør denne fremgangsmåde anvendes.
 

Tjenestefrihed til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående

Dagpengeloven (sygdom mv.) bestemmer i § 19a, at forældre med alvorligt syge børn under 14 år - under visse betingelser - har ret til dagpenge fra kommunen, hvis de i forbindelse med barnets sygdom helt eller delvis opgiver lønarbejde. 

Efter Finansministeriets cirkulære om tjenestefrihed til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående har den ansatte i samme periode, der er dagpengeret, ret til hel eller delvis tjenestefrihed med løn. 

Skolen kan dog begrænse retten til tjenestefrihed til 1 måned pr. barn pr. år. Skolen kan herudover bevilge yderligere tjenestefrihed med eller uden løn. 

Efter lov om Social Service kan personer, som passer en nærstående, der ønsker at dø i eget hjem, efter ansøgning til kommunen, få bevilget godtgørelse for tabt arbejdsindtægt (plejevederlag – typisk 1,5 gange sygedagpengebeløbet for modtageren). Der ydes endvidere ”ferietillæg”.  

Efter det nævnte cirkulære har den ansatte i samme periode, der er bevilget plejevederlag, ret til hel eller delvis tjenestefrihed. Skolen betaler den ansatte forskellen mellem plejevederlaget og sædvanlig løn i tjenestefrihedsperioden. 

Perioder med tjenestefrihed uden løn eller nedsat arbejdstid til de nævnte formål medregnes fuldt ud i lønancienniteten og i optjeningen af pensionsalder.

Regler:

10 06 2008 Finansministeriets cirkulære (15-08) om tjenestefrihed af familiemæssige årsager. 

21 09 2010  Socialministeriets lovbekendtgørelse nr. 1096 om social service. 

07 02 2011  Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse nr. 85 om sygedagpenge.  

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K