Del

I forbindelse med udløb af en orlovsperiode foreskriver et cirkulære af 17. juni 1983 fra Finansministeriet, at styrelserne anmoder den ansatte (for skolerne: tjenestemandslignende ansatte) om senest 3 måneder før tjenestefrihedsperiodens udløb at underrette styrelsen om, hvordan han agter at forholde sig ved tjenestefrihedsperiodens udløb, herunder om han agter at genoptage tjenesten. 

Samtidig henstilles, at styrelsen træffer de fornødne foranstaltninger til at sikre sig tjenestemandens meddelelse herom på det pågældende tidspunkt. 

Cirkulæret omhandler tillige tjenestemandens fravær som følge af sygdom, graviditet eller fødsel. Et sådant sygefravær i tilslutning til udløbet af en orlov af højst 3 måneders varighed eller et fravær på grund af graviditet eller fødsel hindrer ikke lønudbetaling fra udløbet af tjenestefriheden. Den ansatte betragtes som genindtrådt i disse tilfælde.

Regler:

17 06 1983 Finansministeriets cirkulære (53/83) om tjenestemænds genindtræden i tjenesten efter udløbet af en tidsbegrænset tjenestefrihedsperiode.

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K