Del

Der er indgået en rammeaftale mellem Finansministeriet og centralorganisationerne den 22. december 2000 om opsparing af frihed med henblik på senere afvikling. Herved kan der opspares frihed til flere måneders fravær. 

Der kan være tale om opsparing af frihed, der er optjent i henhold til arbejdstidsaftaler, overenskomster, organisationsaftaler, ferieaftalen samt omsorgsdage, herunder konverterede omsorgsdage. 

Optjeningen kan tillige omfatte frihed, der tilvejebringes ved konvertering af ydelser optjent i medfør af aftale om natpenge mv. og aftale om tillæg for aften- og natarbejde for ansatte inden for CO II´s forhandlingsområde. 

Opsparing af frihed forudsætter, at der lokalt er indgået aftale med tillidsrepræsentanten, hvis denne er bemyndiget hertil, om etablering af sådan ordning. 

Lokalaftalen skal fastlægge rammerne for de individuelle opsparingsaftaler, herunder personkreds, hvilke former for frihed/ydelser der giver ret til opsparing, eventuel maksimering af opsparing, varsler for afvikling af frihed og eventuel kontant afregning samt vilkår for opsigelse af lokalaftalen og de individuelle aftaler samt afvikling/udbetaling i den forbindelse. 

En aftale for den enkelte medarbejder skal indeholde:

  • Hvilke former for frihed/ydelser den ansatte ønsker at spare op
  • Hvor mange timer, der ønskes opsparet
  • Automatisk eller valgfri indsættelse af mulig frihed/ydelse til opsparingen
  • Længden på opsparingsperioden
  • Tidspunkt for afholdelse af den opsparede frihed

 
Rammeaftalen indeholder tillige regler for bl. a. konvertering til frihed, afvikling af frihed, godtgørelse ved fratræden eller overførsel af frihed til nyt arbejdssted. 

Undervisningsministeriet har givet skolerne bemyndigelse til at indgå lokale aftaler om opsparing af frihed.

 

Regler:

17 06 2002  Finansministeriets cirkulære (11-02) om opsparing af frihed. 

02 02 2001  Undervisningsministeriets skrivelse om rammeaftale om opsparing af frihed.    
 

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K