Del

Disse ansatte har efter ansættelsesbekendtgørelsen ret til tjenestefrihed efter de regler, der gælder for tjenestemænd. Reglerne findes i tjenestemandslovens §§ 58 og 58 a.

Den førstnævnte bestemmelse angiver, hvem der kan give tjenestefrihed. Efter sidstnævnte bestemmelse kan Finansministeren fastsætte regler om, at tjenestemænd har ret til tjenestefrihed uden løn til nærmere afgrænsede formål.

Tjenestefrihed i følge tjenestemandslovens § 58 a

Der blev med bekendtgørelse nr. 518 af 3. juli 1991 givet ret til tjenestefrihed uden løn til tjenestemænd, der:

- udsendes til udlandet som led i Danmarks statslige udviklingssamarbejde med udviklingslandene eller
- udsendes til udlandet for at gøre tjeneste ved internationale organisationer, som Danmark deltager i eller samarbejder med eller
- ansættes i Grønlands Hjemmestyre, (§ 1, nr. 1).

Også tjenestemænd, hvis ægtefælle eller samlever
- udsendes eller ansættes som anført ovenfor eller
- udsendes til tjeneste i udlandet for statslige myndigheder har ret til tjenestefrihed uden løn, (§ 1, nr. 2). 

Det er under § 1, nr. 2 en forudsætning, at tjenestemanden følger ægtefælle eller samlever til tjeneste i udlandet eller i Grønland.

 

 

 

Særlige bestemmelser

Der er ikke længere begrænsning i tjenestefrihedsperiodens længde. Men skolen har kun pligt til at lade den ansatte genindtræde på det tidspunkt, der er blevet fastsat ved bevillingen af tjenestefriheden.

I bekendtgørelsen beskrives også regler om lønanciennitet, pensionsalder og genindtræden i tjenesten.

 

 

Kommentarer

Der er i bekendtgørelsen sat grænser for de formål, der giver ret til orlov. Det er f. eks ikke al udviklingsarbejde i udlandet, som er omfattet. Private virksomheder er således ikke omfattet af listen og det kan undertiden være svært at afgøre, om en organisation er omfattet af § 1, nr. b.

 

 

 

Regler:

03 07 1991 Finansministeriets cirkulære nr. 116 om ret til tjenestefrihed uden løn til nærmere afgrænsede formål.

03 07 1991 Finansministeriets bekendtgørelse nr. 518 om ret for tjenestemænd til tjenestefrihed uden løn til nærmere afgrænsede formål.

 

Tjenestefrihed i øvrigt, tjenestemandslovens § 58

Forskellige formål med tjenestefrihed er nævnt på tidligere i dette kapitel. Det er den enkelte skole, som kan give tjenestefrihed efter denne bestemmelse.

Der er med tjenestemandslovens § 58 b givet ministeren eller heraf bemyndigede mulighed for (inden for aftalte rammer) at gøre uddannelse, som arbejdsgiveren betaler, betinget af, at den ansatte forpligter sig til at forblive i tjenesten en vis periode efter gennemgået uddannelse.

 

 

Regler:

14 09 1988 Finansministeriets bekendtgørelse nr. 543 om tjenestefrihed med hel eller delvis løn til uddannelsesformål for tjenestemænd i staten og folkekirken. 

23 06 1971 Ministeriet for statens lønnings- og pensionsvæsens cirkulære nr. 113 om deltagelse i uddannelseskurser for det i staten og folkekirken ansatte personale. 

18 03 1968 Ministeriet for statens lønnings- og pensionsvæsens cirkulære om tjenestefrihed for statsansatte til deltagelse i hjemmeværnets eller civilforsvarets skoler og kurser.

 

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K