Del

For alle ansatte er ferieloven gældende. Imidlertid har Finansministeriet og centralorganisationerne indgået en aftale om fravigelser fra ferieloven, som er omfattet af disses overenskomster (hvilket vil sige næsten alle ansatte). Aftalen virker således som et supplement til ferieloven.

Den 1. januar 2001 trådte en ny ferielov i kraft. Den fik i første omgang størst betydning for optjeningen af ferien. Bestemmelserne om afviklingen af ferien fik typisk først virkning for den ferie, der afvikles fra den 1. maj 2002.

Der er følgende væsentlige ændringer i den nye ferielov (lovbekendtgørelse nr. 396 af 31/5 2000):

 1. Ferieåret er omlagt til 1. maj - 30. april.
 2. Ferieugen er ændret fra en 6-dages uge til en 5-dages uge, og der optjenes herefter 2,08 feriedag pr. måned mod tidligere 2,5 feriedag pr. måned.
 3. Forældelsesfristen for tilgodehavende feriegodtgørelse, feriepenge og ferietillæg er flyttet fra 1. april i ferieåret til 15. maj efter ferieårets udløb.
 4. Det kan ved kollektiv overenskomst aftales, at lønmodtageren og arbejdsgiveren kan indgå aftale om, at den 5. ferieuge overføres til følgende ferieår. Finansministeriet og Central-organisationerne har senest den 2. juli 2002 indgået sådan aftale (se nedenfor).
 5. Det er præciseret i loven, at ferien begynder ved arbejdstids begyndelse den første feriedag. Tidligere anså man ferien for begyndt ved sidste arbejdsdags slutning. Ved den nye lov er risikoen for feriehindring ved sygdom således øget for arbejdsgiver.    

 

Ferieaftalen

De forhold, som ferieaftalen særligt har betydning for (d.v.s. rettigheder uden for loven – NB: ofte skal særlige forudsætninger være til stede), er:

 1. Optjening af ret til ferie med løn under fravær som følge af tjenestefrihed uden løn og der fortsat optjenes pensionsret eller i de første 6 måneder af tjenestefrihedsperioden (særregel vedr. orlov til visse uddannelser).
 2. Omlægning af ferie kan efter omstændighederne udløse kompensation.
 3. Overførsel af feriedage ud over 20 pr. år til det følgende ferieår.
 4. Overførsel af feriedage på grund af feriehindringer.
 5. Ferie i forbindelse med fratræden.
 6. Deltidsansatte (ændring i beskæftigelsesgrad eller feriegodtgørelse af evt. merarbejdsgodtgørelse).
 7. Særlig feriegodtgørelse erstatter ferietillæg efter loven.
 8. Eventuel hel eller delvis suspension af ferie, hvis en ansat bliver syg under afvikling af ferie.
 9. Særlige feriedage (se særlig omtale senere i dette kapitel).
 10. For tjenestemandslignende ansatte:
  a) Placering af hovedferien helt eller delvist uden for ferieperioden (p.g.a. tjenstlige forhold) mod kompensation.
  b) Udskydelse af  indtil 5 feriedage til det følgende ferieår (p.g.a. tjenstlige forhold) mod kompensation.
  c)  Ved genindtræden i tjenesten efter afskedigelse efter afsked begrundet i helbreds-betinget utjenstdygtighed, haves ret til at afholde fuld ferie med løn i det ferieår, der følger efter det ferieår, hvori genindtræden sker. Ved genindtræden i perioden 1. maj - 31. december haves særlig ret til ferie med løn i det løbende ferieår.

 

Sygdom umiddelbart inden pensionering

Tidligere optjente tjenestemandslignende ansatte, der blev afskediget med ret til pension i h.t. kapitel 2 i lov om tjenestemandspension el. lign. regler ikke ferieret under en eventuel sygefraværsperiode umiddelbart forud for afskedigelse med pension.

Ligeledes bevirkede en sygefraværsperiode på 6 måneder eller længere umiddelbart forud for afskedigelsen, typisk bortfald af retten til feriegodtgørelse for ferie optjent i det pågældende samt de forudgående optjeningsår.

Disse forhold er ændret ved et cirkulære fra Finansministeriet i august 2010, således at disse særregler er ophævet. Herefter gælder ferieloven, hvor disse undtagelser fra ferieloven tidligere bevirkede ringere forhold for tjenestemandslignende ansatte.


Særlige feriedage

Ud over ferie i henhold til ferieloven optjener en ansat, der har ret til fuld løn under sygdom, 0,42 særlig feriedag med løn for hver måneds ansættelse, svarende til 5 dage pr. år.

For særlige feriedage gælder reglerne i Ferieaftalens kapitel III (svarer til punkterne 1 – 8 under Ferieaftalen ovenfor) med undtagelser, der vedrører afvikling, kontant godtgørelse, afvikling i senere ferieår og overførsel til ny arbejdsgiver.

Regler:

27 06 2011  Lovbekendtgørelse nr. 762 om ferie (Ferieloven).

15 12 2011  Bekendtgørelse nr. 1297 om ferie.

29 07 1992  Undervisningsministeriets skrivelse om ferie ved nyansættelser.

11 11 2005  Finansministeriets cirkulære om ferieaftalen.

16 08 2010  Finansministeriets cirkulære om ændring af ferieaftalen (ophævelse af § 17).

02 12 2009  Finansministeriets cirkulære om indberetning af oplysninger om fravær samt afholdelse af særlige feriedage.

 • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
 • Ny Vestergade 17, 2. sal
 • 1471 København K