Del

På skolerne vil administrationen af sygefravær indebære fastsættelse af faste rutiner i overensstemmelse med de forskellige regler, der gælder. Til dette arbejde kan henvises til de skrivelser, som Undervisningsministeriet har udsendt samt til den fyldige behandling, som findes i Finansministeriets Personaleadministrative Vejledning (herunder indberetning af sygefravær til kommunen).

Nye lægeerklæringer

Dagpengelovens regler om lægeerklæringer er blevet ændret, idet er er indført en såkaldt  mulighedserklæring med virkning fra 5. oktober 2009. Den skal afløse de tidligere varighedserklæringer. Den nye erklæring kan anvendes, hvis der i dialogen mellem medarbejderen og arbejdsgiveren er tvivl om, hvilke  arbejdsfunktioner medarbejderen kan klare.  Lægen skal således, hvis arbejdsgiveren ønsker det, vurdere en beskrevet problemstilling. På Personalestyrelsens hjemmeside, perst.dk kan der under "Administration af sygefravær" læses mere om den nye ordning.

Arbejdsmarkedsstyrelsen har også udgivet en vejledning om mulighedserklæringen.

I øvrigt er muligheden for, at skolen kan kræve at erklæring fra lægen på, at et givet fravær skyldes sygdom og et skøn af sygefraværets forventede varighed, ikke ophævet. Lægen kan i dette tilfælde skrive en "fri attest".

Sygefraværssamtaler 

Der indføres fra januar 2010 (påbegyndte sygeperioder den 4. januar eller senere) en pligt til sygefraværssamtale om, hvordan og hvornår lønmodtageren kan vende tilbage til arbejdet. Denne skal afholdes senest 4 uger efter første sygedag. 

Arbejdsgiveren skal på baggrund af samtalen give oplysninger til kommunen. Der er endnu ikke udstedt nogen bekendtgørelse herom og i øvrigt gælder der vise undtagelser fra pligten til sygesamtale. 

Fastholdelsesplan

Den sygemeldte lønmodtager kan anmode om at få udarbejdet en fastholdelsesplan, hvis lønmodtageren ikke forventes at vende tilbage til arbejdet inden 8 uger regnet fra første sygedag.

Arbejdsgiveren og lønmodtageren udarbejder fastholdelsesplanen sammen. Planen beskriver, hvordan lønmodtageren hurtigst muligt kan vende helt eller delvis tilbage til arbejdspladsen. Hvis arbejdsgiveren vurderer, at der ikke skal udarbejdes en fastholdelsesplan, kan arbejdsgiveren afslå det.

Hvis den syge lønmodtager har fået udarbejdet en fastholdelsesplan, skal lønmodtageren tage planen med til første opfølgningssamtale hos kommunen, efter at planen er udarbejdet.

Refusion af sygedagpenge

En arbejdsgiver, der udbetaler løn under sygefravær fra arbejdet, er som hovedregel berettiget til at få udbetalt de sygedagpenge, som lønmodtageren ellers ville have ret til fra kommunen, sygedagpengelovens § 54.

Retten til sygedagpenge for lønmodtageren kan bortfalde, hvis den sygemeldte ikke medvirker ved kommunens opfølgning eller af andre årsager. 

Hvis skolen er berettiget til refusion efter § 54, skal kommunen ved partshøringen af den ansatte forud for standsning af sygedagpenge, orientere skolen om det mulige bortfald af sygedagpenge. Denne bestemmelse trådte i kraft juli 2009.

Opsigelse som følge af langvarig sygdom

Den tidligere 120-dages regel om opsigelse med forkortet varsel i tilfælde af fravær på grund af sygdom i 120 dage inden for de sidste 12 måneder er ophævet pr. 1. april 1999. Dette skyldes en aftale ved overenskomstforhandlingerne 1999.

Dette indebærer, at skolerne i videre omfang end hidtil, inden der træffes afgørelse om afsked på grund af sygdom eller sygefravær, må spørge pågældende ansatte om disse forhold eller indhente udtalelse fra dennes læge om mulighederne for at vende tilbage til arbejdet sygefravær efter længerevarende sygdom og om særlige forhold ved opstart.

Danske Erhvervsskoler har konstateret, at på nogle skoler kan der gå mange måneder uden kontakt til langvarigt syge. Der har tillige været usikkerhed om, hvordan man må kontakte sygemeldte, herunder om disse må deltage i et møde om deres tilbagevenden til arbejdet.

Vedrørende sidstnævnte må gælde, at kan en sygemeldt deltage i et møde, er der ikke noget i vejen for, at et sådant afholdes. I øvrigt kan det anbefales at drøfte sådanne forhold i samarbejdsudvalg, herunder hvorledes de kan indgå i personalepolitikken.


Særligt vedrørende tjenestemandslignende ansatte

Ifølge et cirkulære fra 1992 om statstjenestemænd om sygdom er det  muligt at give nedsættelse af tjenestetiden med bibeholdelse af fuld løn af helbredsmæssige grunde.

For tjenestemandslignende ansatte, som er ansat inden 1. august 1995 (eller i øvrigt er omfattet af “gammel ordning), skal der stadig foretages forelæggelse for helbredsnævnet i de tilfælde, hvor den ansattes helbredsforhold medfører 1) sygefravær af længere varighed, 2) hyppige sygefravær over en længere periode eller 3) i øvrigt skaber tvivl om, hvorvidt den ansatte fremtidig  kan varetage sin stilling, og den ansatte ikke kan klare mulige ændrede arbejdsvilkår.

Om afskedigelse på grund af sygdom henvises i øvrigt til kapitel 14.1.

Ved overenskomstforhandlingerne i 2011 blev det aftalt at ophæve et par cirkulærer om tjenestemænds forhold i forbindelse med sygdom med virkning fra 1. juni 2011.

Tjenestemænd i staten og vore tjenestemandslignende ansatte følger herefter de almindelige regler om forhold i forbindelse med sygefravær, herunder delvist fravær.

Ophævelsen berører ikke pågældendes ret til sygeløn eller optjening af lønanciennitet og pensionsalder under sygefravær - og den berører ikke ansættelsesmyndighedens pligt til at sikre fornøden dokumentation for sygefravær til brug for afskedssager mv.

Endelig ændres der ikke ved, at vore tjenestemandslignende ansatte er omfattet af de specielle regler om sygdom og andet, som er beskrevet på denne side og andre steder i denne vejledning.

Regler:

01 09 2001 Finansministeriets cirkulære (23-01) om afsked af tjenestemænd i staten m. fl. på grund af svagelighed og sygefravær.

15 01 2003 Finansministeriets cirkulære (5-03) om ændring af regler om kvalificeret svagelighedspension og udbetaling af opsat pension for tjenestemænd m. fl.

01 02 2007 Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 101 om ansættelsesvilkår for tjenestemandslignende ansatte ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse - med senere ændring.

07 02  2011 Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse nr. 85 om sygedagpenge.

01 12 2003 Finansministeriets cirkulære (80-03) om beregning af løn under betalt fravær.  

02 12 2009  Finansministeriets cirkulære (81-09) om indberetning af oplysninger om fravær samt afholdelse af særlige feriedage.   

15 06 2011  Finansministeriets cirkulære (29-11) om ophævelse af cirkulære om statstjenestemænds forhold i forbindelse med sygdom og cirkulære om sygedaglister.   


Barns 1. og 2. sygedag

En tjenestemandslignende ansat kan efter anmodning få delvis eller hel tjenestefrihed med løn til pasning af sygt, mindreårigt, hjemmeværende barn på dets første sygedag.

Hensynet til barnets forhold skal nødvendiggøre det og forholdene på tjenestestedet skal tillade det.

For en række overenskomstgrupper gælder tilsvarende regler under forudsætning af, at det er fastsat i overenskomsten eller dennes følgeskrivelse.

Den ansatte modtager under tjenestefriheden sædvanligvis normal løn.

Regler:

10 06 2008 Finansministeriets cirkulære (15-08) om tjenestefrihed af familiemæssige årsager.

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K