Del

Brandingprojektet på hhx og htx

Brandingprojektet blev præsenteret ved Danske Erhvervsskolers direktørmøde den 8. – 9. oktober 1013. Der blev taget godt imod projektet, og der var enighed om, at alle relevante skole brude tilmelde sig brandingklubben. Der er pt. kun kommet  32 tilmeldinger. Danske Erhvervsskoler skal derfor opfordre til, at de manglende skoler tilmelder sig projektet med en lokal kontaktperson, som bør være skolens pædagogiske ansvarlige på området. Tilmeldingen foretages til Katrine Rosenkvist Andersen kra@danskeerhvervsskoler.dk eller til Jesper Jans jja@danskeerhvervsskoler.dk


Indtryk fra de første møde i Danske Erhvervsskolers nye gymnasieudvalg

Udvalget, der er ny beskikket med en række nye medlemmer, hold møde på Århus Tech den 23. oktober.

Regeringens udspil: ”Faglært til Fremtiden” blev drøftet med fokus på de nye EUX-modeller og adgangsbetingelserne til de gymnasiale uddannelser. I udvalget var der en vis bekymring for, at EUX-modellerne vil kunne tage elever fra hhx og htx med den konsekvens, at holddannelsen kunne blive vanskelig især på mindre skoler med et begrænset elevantal.

DE-L´s fuldt op bag forslaget om forslaget om 2-årig EUX-model på det merkantile område og foreslår samtidig, at der etableres en tilsvarende ordning på det tekniske område. Baggrunden er, at den nuværende EUX-model på det tekniske område var meget vanskelig for skolerne. Samtidig er forudsætningen, at de nye modeller vil øge tilgangen til erhvervsskolerne frem for at flytte rundt på de eksisterende elever.

I regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne er det forudsat, at der indføres et krav om, at eleverne skal have opnået mindst karakteren 02 i dansk og matematik for at blive optaget i en erhvervsuddannelse. Det er samtidig forudsat at samme krav skal gælde ved optagelse i en af de gymnasiale uddannelser.

I udvalget var der to forskellige holdninger til karakterkravet i forhold til de gymnasiale uddannelser:

  • Ud fra en faglig betragtning er et karakterniveau på 02 i dansk og matematik for lavt. Det skulle snarere være 7.
  • Ud fra et ligeværdighedsprincip er det vigtigt med fælles adgangskrav til alle kompetencegivende ungdomsuddannelser.

Der var størst tilslutning til hensynet til ligeværdigheden og udvalgets sekretariat har formuleret et forslag til fælles konklusion som følger:

”Gymnasieudvalget under Danske Erhvervsskoler finder, at det er vigtigt at signalere ligeværdighed mellem alle kompetencegivende ungdomsuddannelser. Med dette udgangspunkt kan udvalget tilslutte sig, at der opstilles fælles adgangskrav til uddannelserne som foreslået i af regeringsudspillet om faglært til fremtiden dvs. at eleven skal have opnået mindst 02 i dansk og matematik, som normal forudsætning for adgang.

Forskellen mellem en gymnasial uddannelse og en erhvervsuddannelse bør efter udvalgets opfattelse dels afspejles i forskellige uddannelsesparathedsvurderinger og dels i de gennemførselskrav, der er relevante i forhold til de enkelte uddannelsers formål.

Udvalget mener, at der er studieretninger i de tre-årige gymnasiale uddannelser, som ikke matcher de gymnasiale uddannelsers studiekompetencegivende formål. Udvalget foreslår derfor, at der stilles skærpede gennemførselskrav i de gymnasiale uddannelser ved at afskaffe muligheden for at etablere de såkaldte ABC-studieretninger. Det bør også overvejes at gøre matematik B og/elle engelsk A obligatorisk i alle gymnasiale uddannelser, dog således at forløb der omfatter tre fremmedsprog fritages for kravet om matematik B.” 
Forslaget er pt. til høring blandt udvalgets medlemmer

Udvikling af eksamenssystemet

Udvalgets formand har inviteret den nye direktør for Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Jacob Holbraad til at besøge sin skole bl.a. for at drøfte aktuelle spørgsmål om bl.a. eksamenssystemet set i sammenhæng udviklingsplanen og de eksamensadministrative rutiner, herunder censorordningen.

Udvalget var enigt i, at der var brug udvikling af eksamensformerne, så de i bedre matcher undervisningen, herunder også de forsøg der gennemføres inden for udviklingsplanens rammer. I udvalg er der et stort ønske om at ændre eksamenssystemet så eksamensperioden kan afkortes. En model er at opgive ministeriets meget stive og bureaukratiserende eksamensadministrative system og i stedet indføre et system, der i højere grad henlægger planlægningsopgaven, herunder den konkrete censorallokerings til skolerne.

Standarttakst i censorbanken

Danske Erhvervsskolers sekretariat har udarbejdet et forslag til ændrede principper for afregning i Censorbanken som følge af OK 13 . Forslaget indeholder standarttakst på 500 kr. pr. eksamineret elev ved en mundtlig. I udvalget var der varierende meldinger om at beløbet på de 500 kr. Til gengæld var der enighed om at selve princippet om en standardtakst var det rigtige. Der blev stille forslag om at prøve i 2014 med de 500 kr. og så evaluere efterfølgende. Standarttaksen er også til høring i foreningens økonomiudvalg, hvorefter der i slutningen af november blive lagt op til en beslutning i foreningens bestyrelse.

Der var enighed om, at det udsendte notat ikke var fyldestgørende i forhold til en række særlige prøveformer. Mogens Enevoldsen gav tilsagn om, at ville bidrage med de manglende oplysninger.

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K