Del

Bestyrelsens opgaver vedrørende økonomi

Nedenfor er punktvis anført en række forhold om skolens økonomi, hvor bestyrelsen har opgaver.  

Der er gjort nærmede rede for disse forhold i hovedafsnittet om bestyrelsen. I punkt 4 og 6 i Vejledende skabelon til forretningsorden for bestyrelsen (se yderligere informationer) er der beskrevet krav til bestyrelsens deltagelse i institutionens økonomistyring samt givet eksempler på, hvorledes retningslinier for arbejdsdelingen mellem bestyrelsen og institutionens daglige leder kan udformes på forskellige områder, herunder økonomi.  

Kortfattet opgaveliste for bestyrelsen

  • Bestyrelsen har den overordnede ledelse af institutionen, herunder økonomien.
  • Bestyrelsen fastlægger efter indstilling fra lederen det årlige program for institutionens virksomhed.
  • Bestyrelsen godkender budget og regnskab.
  • Bestyrelsen er over for undervisningsministeren ansvarlig for institutionens drift, herunder for forvaltningen af de statslige tilskud.
  • Bestyrelsen skal forvalte institutionens midler, så de bliver til størst mulig gavn for institutionens formål.
  • Bestyrelsen godkender en flerårig plan for vedligeholdelse af sine bygninger på et forsvarligt niveau.
  • Alle bestyrelsens medlemmer og institutionens leder underskriver årsregnskab og revisionsprotokol.

Yderligere information

Vejledende skabelon til forretningsorden for bestyrelsen

Vil du vide mere?

Thomas Kurz Ankersen- Chefkonsulent - jura og organisation
  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K